Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis Theme natoque penatibus.

Latest Posts

  Извините, подходящих статей не найдено.

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP VSTUPENEK 

I. Úvodní ustanovení 

 1. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „Obchodní podmínky pro nákup“) upravují práva a povinnosti spolku Studio T-art z.s. IČO: 08493545, DIČ: 08493545, se sídlem Světová 523/1, Liben, Praha 8 18000 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 72419 (dále jen „Studio T-art“) a třetích osob při prodeji vstupenek na jakékoliv kulturní, sportovní a/nebo jiné akce (dále jen „Akce“) organizované Studio T-art.
 2. Tyto Obchodní podmínky pro nákup tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi Studio T-art jakožto prodávajícím vstupenek na Akci a kupující nákupem vstupenek současně stvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami pro nákup seznámil.
 3. Studio T-art prodává vstupenky prostřednictvím internetových stránek www.t-art.theater, popř. internetových stránek, které na www.t-art.theater přesměrují, a dále prostřednictvím svých prodejních míst, případně prodejních míst smluvních partnerů Studio T-art, a to vč. kamenných prodejen, internetových stránek a/nebo jiných aplikací Pořadatelů či jiných smluvních partnerů Studio T-art (dále jen „Prodejní síť“).
 4. Za nákup vstupenek prostřednictvím Prodejní sítě se považuje i nákup v rámci hromadných objednávek přímo u Studio T-art, prostřednictvím jeho obchodního či jiného oddělení. 
 5. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s obchodními podmínkami. 
 6. Kontaktovat Studio T-art znamená kontaktovat oprávněnou osobu na její konkrétní telefonní číslo či e-mail, je-li známo, nebo na obecný telefon či e-mail, uvedený v sekci Kontakty.

II. Předmět smlouvy 

 1. Smlouva je uzavřena zaplacením vstupného ze strany kupujícího.
 2. Studio T-art se zavazuje dodat kupujícímu vstupenky bez zbytečného odkladu po zaplacení vstupného, s tím, že v případě nákupu vstupenek přes internet budou dodány v elektronické podobě na e-mail zadaný kupujícím a v případě nákupu vstupenek jiným způsobem v Prodejní síti (na pokladně u Studio T-art, nebo u obchodního partnera Studio T-art) budou kupujícímu vstupenky dodány bezprostředně po zaplacení vstupného příslušným pracovníkem, u něhož kupující vstupenky zakoupí. Kupující nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazeno vstupné za vstupenky v plné výši.

III. OSOBNÍ DATA  

  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského rozhraní může kupující vkládat produkty do online nákupního košíku a volit způsob doručení produktů a způsob platby. Prodávající nabízí pro různé druhy produktů podle provozních možností, času nákupu a stanovených podmínek různé způsoby platby a doručení, respektive vyžaduje od kupujícího různý rozsah registrace (rychlá jednoduchá registrace, plná registrace).  
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání a nákupu produktů je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny osobní údaje a informovat prodávajícího o jejich změně. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Prodávající je oprávněn nepřesné a nepravdivé osobní údaje vymazat.  
  3. Prodávající může zrušit uživatelský účet nebo omezit přístup k němu, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, a v případě, kdy kupující poruší obchodní podmínky a své povinnosti z kupní smlouvy.  
  4. Zásady zpracování a ochrany osobních údajů jsou popsány v samostatném dokumentu.  

Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k akci, na níž jsou vstupenky zakoupeny 

 1. Kupující se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená Pořadatelem Akce. Dále se kupující nákupem vstupenky zavazuje podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.

IV. Postup při nákupu vstupenek a platební podmínky 

 1. Veškerá prezentace produktů umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto položek produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.  
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o produktech. Ceny produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty v zákonné sazbě a včetně všech souvisejících poplatků, zvláště poplatků spojených s náklady na balení a dodání zboží. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.  
 3. V případě nákupu vstupenky prostřednictvím internetových stránek www.t-art.theater. je platba za vstupenku možná pouze platební kartou, bankovním převodem.
 4. K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany kupujícího, akceptací objednávky ze strany GoOut
  (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží kupujícím nebo využitím služby „Twisto“.
 5. Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby „Twisto“ v nákupním košíku GoOut a po následném schválení platby „Twistem“
  , akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky Twisto payments a.s.“. 
 6. Při objednávání a nákupu produktů v internetovém obchodě volí kupující zejména produkt („vkládá“ jej do online košíku), způsob platby (úhrady kupní ceny) a údaje o požadovaném způsobu doručení, přičemž potvrzuje informace o nákladech spojených s doručením produktů (dále také též souhrnně „objednávka“). 
 7. Studio T-art nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s nákupem vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet, nebo ze
  smluvního vztahu se společností Twisto payments a.s., jejichž prostřednictvím provedl kupující úhradu vstupného.
 8. Vstupenky nejsou zasílány poštou, a to ani na dobírku.
 9. Kupující může stáhnout vstupenky hned po nákupu vstupenek na internetových stránek www.t-art.theater., podle pokynu na stránce prodeje.

V. Odstoupení od smlouvy 

V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a Studio T-art odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je pořadatelem, tedy v tomto případě Studio T-art Akce, poskytováno v určeném termínu. 

VI. Reklamační řád 

  1. Studio T-art nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr, atp.).
  2. V případě, že kupující neobdržel vstupenku nejpozději do 1 hodiny po zaplacení vstupného, je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, kontaktovat Studio T-art a oznámit, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit Studio T-art jméno, příjmení a e-mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky.
  3. V případě, že ze strany Studia T-art dojde ke změně místa konání nebo termínu Akce nebo k úplnému zrušení Akce, bude kupující o této skutečnosti vyrozuměn. Studio T-art neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout, ani za to, že kupující obdrží včas odeslané vyrozumění se zpožděním. 
  4. Dojde-li ze strany Studia T-art ke změně termínu Akce, má kupující právo na vrácení vstupného nebo výměnu vstupenky za poukaz na další nákup. Toto právo může kupující uplatnit nejpozději pátý pracovní den následující po původním termínu Akce a pouze v případě, že vstupenka dosud nebyla využita. Pokud kupující neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má se za to, že má zájem zúčastnit se Akce ve změněném termínu. Kupující je povinen si při nákupu překontrolovat veškeré údaje, které se týkají představení (akce), na které (kterou) si kupuje vstupenku – místo, datum, čas, umístění sedadla v sále, viditelnost z příslušného sedadla, cena, uplatnění slevy –, a zvážit, zda si v relevantních případech nesjednat komerční pojištění u třetí strany (obvykle pojišťovny) pro případ nutného storna vstupenky například z důvodu nemoci. 
  5. V případě, že dojde ke změně termínu Akce z důvodu nezávislého na vůli pořadatele, tady Studia T-art, v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), zůstává vstupenka v platnosti na tento změněný termín a kupující nemá právo na vrácení vstupného nebo výměnu vstupenky. 
  6. Při změně představení zůstávají zakoupené vstupenky v platnosti pro náhradní představení.
  7. Dojde-li ze strany Studia T-art k úplnému zrušení Akce, má kupující právo na vrácení vstupného nebo na poukaz na další nákup. Právo na vrácení vstupného nebo poukaz na další nákup může kupující uplatnit nejpozději pátý pracovní den následující po termínu Akce. Pokud kupující neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má kupující právo pouze na výměnu vstupenky za poukaz na další nákup. V případě, že dojde k úplnému zrušení Akce z důvodu nezávislého na vůli pořadatele, tady Studia T-art, v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), má kupující právo pouze na výměnu vstupenky za poukaz na další nákup.
  8. Studio T-art bude vstupné vracet níže popsaným způsobem a to pouze do výše finančních prostředků, které Studio T-art Pořadatel poskytne. Těmito finančními prostředky se rozumí zejména finanční prostředky, které Studio T-art obdržel od kupujících za prodej vstupenek.
  9. V případě, že budou splněny podmínky pro tohoto reklamačního řádu, bude vstupné kupujícímu vráceno následujícím způsobem: 
  10. v případě elektronického nákupu vstupenky prostřednictvím internetových stránek www.t-art.theater bude vstupné vráceno prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada vstupného, a v případě platby bankovním převodem na bankovní účet, z něhož bylo vstupné zasláno,
  11. v případě nákupu vstupenky v prodejním místě Studio T-art nebo prodejním místě smluvního partnera Studio T-art bude vstupné vráceno způsobem, který si zvolí kupující (hotovostně, bezhotovostně, poukazem) s tím, že podmínkou vrácení vstupného je, že se kupující bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne původního data konání zrušené Akce) dostaví do prodejního místa, ve kterém vstupenku na Akci zakoupil a vrátí zakoupené a nevyužité vstupenky,
  12. v případě vrácení vstupného prostřednictvím náhradní vstupenky na jinou Akci, zašle Studio T-art repertoár na kontaktní e-mail zadaný kupujícím při nákupu vstupenky.

VII. Mimosoudní řešení sporů 

V případě, že dojde mezi Pořadatelem Akce a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci pořádanou Studio T-art či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a pořadatelem, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na internetové stránce http://ec.europa.eu/ consumers/odr/. 

VIII. Ochrana osobních údajů při nákupu 

 1. Studio T-art během prodeje vstupenek zpracovává osobní údaje, které mu při nákupu vstupenky poskytne kupující, a to v souladu se Zásadami soukromí.
 2. V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) má kupující povinnost kontaktovat Studio T-art.

IX. Závěrečná ustanovení 

 1. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.  
 2. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu Obchodních podmínek, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.  
 3. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
 4. Studio T-art t je oprávněna kdykoliv změnit tyto Obchodní podmínky pro nákup.
 5. Veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup a smluvní vztah mezi kupujícím a Studio T-art se řídí českým právním řádem.
 6. Veškeré spory vzniklé při nákupu vstupenek prostřednictvím Studio T-art budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně. 
 7. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky, a to příslušnými soudy České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. 

V Praze dne 17. 12. 2020, Studio T-art, z.s. 

pastedGraphic.png pastedGraphic_1.png pastedGraphic_2.png pastedGraphic_3.png pastedGraphic_4.png

4/4 

Zásady GDPR

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace poskytovaná ve smyslu článku 12 a 13 Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“).

1.  Kdo je správcem Vašich osobních údajů.

Správce Vašich osobních údajů je Studio T-art, zapsány spolek, se sídlem Světová 523/1 č. 1, 180 00 Praha 8 – Libeň (dále jen „Studio T-art“).

2.  Zpracování osobních údajů

2.1  Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich zaměstnanců, návštěvníků a dalších partnerů (dále také „Vás“ nebo „Vy“) nám slouží pro zajištění naší činnosti státní příspěvkové instituce, která je založena ve veřejném zájmu. Posláním Studia T-art je kulturní a vzdělávací obohacení společnosti, a to zejména prostřednictvím tvorby a realizace kulturních aktivit (divadelní představení, performance, filmová tvorba, hudební tvorba); pořádání vzdělávacích programu pro veřejnost (workshopy, konference); účast na festivalech; a především zapojení ruskomluvících obyvatelů do kulturního dění v ČR a seznámení české společnost s uměním východní kultury.

2.2  Právní základ pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány dle těchto právních základech:

2.2.1  Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Souhlas se zpracováním osobních údajů potřebujeme vždy, kdy bychom Vám chtěli začít posílat informace o našich činnostech, nebo Vám poskytovat např.: obchodní služby apod.

2.2.1.1  Cookies

Cookies je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Soubory cookie  slouží celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání Vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních nabídek, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně Vašich dat.

2.2.2  Uzavření a plnění smlouvy

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat vždy, kdy půjde o uzavření vzájemného smluvního vztahu. Proto budeme potřebovat Vaše osobní údaje např.: darovací nebo kupní smlouvy, smlouvy o dílo nebo smlouvy o pracovním poměru.

2.2.3  Splnění právní povinnosti správce

Některé osobní údaje jsme povinni zpracovávat z důvodu splnění naší právní povinnosti, dané platnou legislativou.

2.2.4  Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu

Studia T-art je institucí ve veřejném zájmu, který je zakotven ve Zřizovací listině. Studio T-art plní úkoly v oblasti veřejného scénického předvádění děl z oblasti divadelního, a to formou pořádání a spolupořádání divadelních představení a jiných kulturních produkcí. Dále v pořádání uměleckých soutěží, odborných konferencí, výstav, seminářů a sympozií v tuzemsku i zahraničí.

2.2.5 Zpracování pro účely oprávněných zájmů Národního divadla nebo třetí strany

Prostory divadelních a provozních budov jsou hlídány kamerovými systémy z preventivních důvodů a z důvodu našeho oprávněného zájmu k zajištění bezpečného prostředí. Dbáme na to, aby kamerové systémy nezasahovaly do soukromí našich návštěvníků a zaměstnanců.

Naším oprávněným zájmem je také přímá komunikace s našimi klienty a partnery, kterých si velmi vážíme. Bez této přímé komunikace bychom nemohli naplňovat své poslání ani povinnosti, které plníme ve veřejném zájmu.

2.2.5.1  Fotografie a videa z akcí Studia T-art

Akce, které pořádáme pro veřejnost, dokumentujeme pomocí fotografií a případně natáčení videí. Vybrané fotografie pak dále zveřejňujeme na našich WEB nebo na profilech na sociálních sítích nebo na fotogaleriích dostupných na internetu. Fotografie jsou v malé míře zpřístupňovány oficiálním médiím.

Jedná se o běžné dokumentování představení nebo akcí, které je možné provádět (mimo jiné i na základě této informace) bez Vašeho výslovného souhlasu. Dohlížíme na to, aby naši návštěvníci, kterých si vážíme, nebyli zobrazováni v obtěžujících nebo nedůstojných situacích, obzvláště, jedná-li se o děti.  Pokud ale zjistíte, že byla zveřejněna fotografie nebo video, které by Vás zobrazovaly způsobem, který Vám nevyhovuje, prosíme, informujte nás a my učiníme příslušná opatření v souladu s Vaším přáním.

2.3  Další podmínky ochrany osobních údajů

Na konkrétní situaci záleží, zda je poskytnutí Vašich osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem a zda máte povinnost nám Vaše osobní údaje poskytnout. O existenci takové povinnosti a jaké důsledky z toho mohou vyplynout, Vás budeme vždy v daném konkrétním případě informovat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, ze kterého mohou pro Vás vyplynout nějaké důsledky. Statistiku návštěvnosti, které z důvodu zpětné vazby poskytování našich služeb provádíme, zpracováváme na základě anonymizovaných a souhrnných dat.

2.4  Osobní údaje, které zpracováváme, a jejich zdroje

Osobní údaje, které zpracováváme, jsou v naprosté většině získávány přímo od Vás. Malá část kontaktů je získávána z veřejných zdrojů a některé údaje vzniknou z činnosti našich zařízení nebo provozu webových stránek nebo informačních systémů.

2.5  Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Příjemci námi zpracovávaných osobních údajů jsou našimi oprávněnými zaměstnanci, naši smluvní partneři, kteří nám pomáhají zajišťovat provozní činnosti a poskytují nám software. Přístup ke zpracovávaným osobním údajům můžeme poskytnout Policii ČR nebo dalším orgánům činným v trestním řízení na základě jejich písemné žádosti. Naše databáze s nikým nesdílíme, nepředáváme je a ani neprodáváme.

2.6  Úmysl správce předat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci

Národní divadlo může předat osobní údaje pouze, pokud zajistí ochranu dat. Primárním způsobem zajištění institucionální ochrany dat, kterou Národní divadlo použije, jsou standardní smluvní doložky.

2.7  Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo kritéria použitá pro stanovení této doby.

Doby, po které jsou u nás osobní údaje uloženy, jsou stanoveny z hlediska slučitelných důvodů pro jejich zpracování, kterými jsou zejména povinnosti uchovávat podklady pro účely kontroly nebo konkrétních ustanovení platných právních předpisů. Jednou ze součástí Národního divadla je archiv ND, který uchovává doklady o naší umělecké činnosti ve veřejném zájmu. Všechny zákonem stanovené doby skartace našich písemností jsou upraveny vnitřním předpisem ND.

Kamerové záznamy jsou uchovávány pouze po minimální potřebnou dobu.

3. Existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

3.1  Právo na přístup k osobním informacím

Máte právo získat od nás informace, zda a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a máte nárok získat kopii těchto údajů.

3.2  Právo na opravu

Máte právo na to, abychom Vaše údaje – pokud budou nepřesné, opravili. Správnost Vašich údajů je naší povinností, ale je zde potřeba Vaší součinnosti.

3.3  Právo na výmaz – právo být zapomenut

Máte právo abychom – pokut nás požádáte – Vaše údaje vymazali.

Pokud je však zpracování Vašich údajů nezbytné z důvodu výkonu práva na svobodu projevu a informace, pro splnění našich právních povinností nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, pro účely archivace divadelního, hudebně-dramatického a baletního umění, výkon a obhajoba právních nároků, nebude možné Všemu přání vyhovět.

3.4  Právo na omezení zpracování

Máte právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo si to budete přát.

3.5  Právo přenositelnosti údajů

Pokud zpracováváme Vaše údaje na základě vašeho souhlasu nebo na základě smluvního vztahu, máte právo na poskytnutí dat ve formátu, který můžete přenést k jinému správci.

3.6  Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv uplatnit námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich údajů z důvodů přímého marketingu, nebudou Vaše údaje již zpracovávány.

4.  Existence práva odvolat kdykoliv souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování na souhlasu uděleném před jeho odvolání

Pokud zpracováváme Vaše data na základě Vašeho uděleného souhlasu, máte právo tento souhlas odvolat. Nebude se však týkat našeho práva zpracovávat Vaše údaje v době před tímto odvoláním.

5.  Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů Studia T-art

Telefonní číslo: 042 224 901 503, e-mail: a.leopold@narodni-divadlo.cz

U našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete uplatnit svá práva, která Vám náleží. Vzhledem k tomu, že jsme oprávněni sdělit Vaše osobní údaje pouze Vám, může být požadováno prokázání Vaší totožnosti.

6.  Existence práva podat stížnost u dozorového úřadu

Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že Národní divadlo při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.